เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

กองคลัง

503the_line_1377788423

 

 

นางรัตน์ปาวี เขียวหาย ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรัตน์ปาวี  เขียวหาย
ผู้อำนวยการกองคลัง

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87  IMG_25610509_134922 นายเรืองฤทธิ์ โวทาน จพง.จัดเก็บรายได้

นางปรานอม  คำชั่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

..กัญจพร   ตันกุระ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ

นายเรืองฤทธิ์  โวทาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการ

นางดารุณี วรรณภพ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นายชนาธิป ลือยศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางดารณี  วรรณภพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายชนาธิป  ลือยศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

น.ส กรกนก  สายแก้วดี
คนงานทั่วไป

503the_line_1377788423