เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ฝ่ายบริหาร

503the_line_1377788423

นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง

นายธนายุทธ  ทีฆาวงค์
นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง

 นายผ่อง ทีฆาวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธวัช ยานันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง

นายผ่อง  ทีฆาวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง

นายธวัช  ยานันท์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง

นางรำแพน โนพรวน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสุทธิ ศรีธิวงค์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง

นางรำแพน  โนพรวน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

นายสุทธิ  ศรีธิวงค์
เลขานายกเทศมนตรีฯ

503the_line_1377788423