ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาตำบลศิลาแลง

ศิลาแลงเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบัว ตอนบนของจังหวัดน่าน ในอดีต ราวพุทธสตวรรษที่ ๑๘ ซาวไทยกลุ่มหนึ่งภายใต้การนำของพญาภูคา
ได้เข้าครอบครองพื้นที่ดินสร้างบ้านแปงเมืองย่าง อันเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านในสมัยโบราณ และเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาสูงเกือบสองพันเมตร
ปกคลุมด้วยทรัพยากรป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำธาร และเป็นที่ให้ชุมซนได้แทรกตัวอยู่อาศัย

หมู่บ้านในเขตตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เกือบทั้งหมด เป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสายไทลื้อหรือกลุ่มซนที่เรียกตัวเองว่า "ลื้อ"
เป็นกลุ่มซาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท (ไต) ซึ่งมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่แคว้นสิบสอง ปันนาทางตอนบนของประเทศจีน ไทลื้อได้อพยพเข้ามาอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ
กระจายอยู่ในภาคเหนือตอนบน มีหลักฐานว่าซาวไทลื้อได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ในสมัยพระยากาวิละแห่งนครเวียงพิงค์ (เชียงใหม่)
ส่วนหนึ่งอพยพเพราะถูกกวาดต้อนเป็นเชลย อีกส่วนหนึ่งอพยพเช้ามาเพราะถูกคุกคามจากการสู้รบกับคนต่างเผ่า

แต่เดิมตำบลศิลาแลงมีเขตการปกครองรวมกับตำบลบัวโตยมีนายวิโรจน์ สมประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกำนัน ต่อมาได้มีการแยกเขตการปกครองใหม่
โดยแยกหมู่บ้าน จำนวน ๓๙ หมู่บ้าน ออกจากตำบล แล้วให้ชื่อว่า "ตำบลศิลาแลง " โดยมีปลัดดำรง ทรงประศาสตร์ เป็นผู้ตั้งชื่อตำบลและมีนายแสวง นำวงศ์
ดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลศิลาแลงคนแรกโดยตั้งแต่จัดตั้งตำบลศิลาแลงมีกำนันทั้งหมดมาแล้วทั้งหมด ๘ คน

เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีการแบ่งแยกหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของตำบลศิลาแลงจำนวน ๓ หมู่บ้านโดยได้จัดตั้งเป็นตำบลใหม่ คือ ตำบลป่ากลางในปัจจุบัน
และต่อมาก็มีการแยกหมู่บ้านในความรับผิดชอบของตำบล ศิลาแลงอีกครั้งหนึ่ง จำนวน  หมู่บ้านโดยได้จัดตั้งเป็นตำบลใหม่ คือ ตำบลภูคา
ซึ่งจะสังเกตได้ว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีการแบ่งแยกไปจัดตั้งตำบลใหม่ของทั้ง ๓๓ หมู่นั้น ตำบลศิลาแลงจะมีหลายซาติพันธุ์ ทำให้ทัศนคติ คำนิยม ความคิด
หลายสิ่งหลายอย่างมีความแตกต่างกันทำให้เกิดความแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกได้ง่าย ต่างจากปัจจุบันที่ตำบลศิลาแลงมีจำนวนหมู่บ้านเหลือเพียง 8 หมู่บ้าน
คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ มีเพียง 2 หมู่บ้าน ที่เป็นคนพื้นเมือง คือ บ้าศาลาหมู่ 2 และบ้านนาแลหมู่ 8 แต่ไม่ใช่อุปสรรคต่อการพัฒนาต่อไปเพราะพื้นฐานทางประเพณี
วัฒนธรรม ทัศนคติ ที่ไม่แตกต่างกันมาก ทำใหม่รู้สึกเกิดความแตกต่างทางชาติพันธุ์ โดยบ้านนาแล เป็นหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นใหม่ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2547 แยกมาจากบ้านศาลา

เทศบาลตำบลศิลาแลงได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคลจาก "สภาตำบล" เป็น "เป็นองค์การปริหารส่วนตำบล"
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
เมื่อวันที่ 27 ตุกาคม 2542 โดยปัจจุบันมีผู้บริหารมาเเล้ว 6 คน ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันคือ นายสหพล หาญยุทธ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1    นายมณเฑียร ช่างเหล็ก 23 กุมภาพันธ์ 2540 - 22 กุมภาพันธ์ 2542
2    นายผ่อง ฑีฆาวงค์ 1 มีนาคม 2542 - 10 พฤษภาคม 2544
3    นายผ่อง ฑีฆาวงค์ 2 กรกฎาคม 2544 - 22 มิถุนายน 2548
4    นางรำแพน โนพรวน 27 ตุลาคม 2552 - 22 มกราคม 2557
5    นายธนายุทธ ทีฆาวงค์ 2 มีนาคม 2557 - 1 กุมภาพันธ์ 2564
6    นายสหพล หาญยุทธ 28 มีนาคม 2564  - ปัจจุบัน