ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งจัดจั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแนวทางการเผยแพร่และคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร1 มิ.ย. 2566
2ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เฝ้าระวังกลุ่มพ่อค้ารถเร่รับซื้อสุกรโกงตราชั่ง17 ต.ค. 2565
3มาตรา7 1.โครงสร้างและการจัดองค์กร4 พ.ย. 2564
4มาตรา7 2.สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ4 พ.ย. 2564
5มาตรา7 3.สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร4 พ.ย. 2564
6มาตรา7 4.กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ4 พ.ย. 2564
7มาตรา9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน4 พ.ย. 2564
8มาตรา9 (2) นโยบายและการตีความ4 พ.ย. 2564
9มาตรา9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน4 พ.ย. 2564
10มาตรา9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกขน4 พ.ย. 2564
11มาตรา9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรคสอง4 พ.ย. 2564
12มาตรา9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ4 พ.ย. 2564
13สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง4 พ.ย. 2564
14มาตรา9 (7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยกฎหมายและโดยมติ ครม.4 พ.ย. 2564
15มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 1.ประกาศประกวดราคา/สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว4 พ.ย. 2564
16มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.14 พ.ย. 2564
17มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 3.เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ4 พ.ย. 2564
18มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 4.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน -การจัดหาพัสดุ4 พ.ย. 2564
19มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 4.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน -การให้บริการประชาชน4 พ.ย. 2564
20มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 4.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน -การบริหารงานของหน่วยงาน(1)4 พ.ย. 2564

1 2   >>  >|