ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

1
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันคลอดก่อนกำหนด สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
08 กันยายน 2566

รางวัลผลงานดีเด่นการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวปี 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลงและนายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง เข้ารับรางวัลผลงานดีเด่นการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวปี 2566 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพระยะยาว (LTC) ดีเด่น ระดับจังหวัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

07 กันยายน 2566

การดำเนินงานการฆ่าตัวตายประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 5 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง เข้าร่วมเสวนานำเสนอถอดบทเรียนการดำเนินงานการฆ่าตัวตายประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อนำบทเรียนที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและฆ่าตัวตายในชุมชนต่อไป

07 กันยายน 2566

เรื่อง โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันควบคุมโรคประจำหมู่บ้าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ปี พ.ศ. 2566
โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันควบคุมโรคประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคประจำหมู่บ้าน เพื่อป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ตำบลศิลาแลง

24 สิงหาคม 2566

การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัว เทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินการกิจกรรมการเก็บรวบรวมขยะอันตราย และได้ดำเนินการเก็บขนจัดส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธกส.น่าน วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เพื่อนำไปกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน

18 สิงหาคม 2566

ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 24 กรกฎาคม 66 เวลา 15.00 น. ทต.ศิลาแลง รพสต.ศิลาแลง ลงพื้นที่บ้านดอนไชยหมู่3 ตำนวน 2หลังเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำรอบบ้านพักอาศัยผู้ป่วย

25 กรกฎาคม 2566

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ประธานอสม.และอสม.ในตำบลศิลาแลง
ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลศิลาแลงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายละแวกบ้านผู้ป่วย และจัดการสิ่งแวดล้อมในตัวบ้านและรอบบ้าน
2.พ่นหมอกควันกำจัดลุงลายตัวแก่ ละแวกบ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทั้งบ้าน
3.ให้ความรู้วิธีป้องกันตนเองจากการถูกยุงลายกัดและการเฝ้าระวังอาการป่วยที่ต้องไปพบแพทย์ของผู้อาศัยร่วมบ้านผู้ป่วย และบ้านใกล้เคียง
4.แจ้งผู้นำชุมชนในตำบลศิลาแลงประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

13 กรกฎาคม 2566

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ประธานอสม.และอสม.ในตำบลศิลาแลง
ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลศิลาแลง
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายละแวกบ้านผู้ป่วย และจัดการสิ่งแวดล้อมในตัวบ้านและรอบบ้าน
2.พ่นหมอกควันกำจัดลุงลายตัวแก่ ละแวกบ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทั้งบ้าน
3.ให้ความรู้วิธีป้องกันตนเองจากการถูกยุงลายกัดและการเฝ้าระวังอาการป่วยที่ต้องไปพบแพทย์ของผู้อาศัยร่วมบ้านผู้ป่วย และบ้านใกล้เคียง
4.แจ้งผู้นำชุมชนในตำบลศิลาแลงประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก
10 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาวะคลอดก่อนกำหนด,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
06 กรกฎาคม 2566

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ประธานอสม.และอสม.ในตำบลศิลาแลง
ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลศิลาแลงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายละแวกบ้านผู้ป่วย และจัดการสิ่งแวดล้อมในตัวบ้านและรอบบ้าน
2.พ่นหมอกควันกำจัดลุงลายตัวแก่ ละแวกบ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทั้งบ้าน
3.ให้ความรู้วิธีป้องกันตนเองจากการถูกยุงลายกัดและการเฝ้าระวังอาการป่วยที่ต้องไปพบแพทย์ของผู้อาศัยร่วมบ้านผู้ป่วย และบ้านใกล้เคียง
4.แจ้งผู้นำชุมชนในตำบลศิลาแลงประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

06 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม Big cleaning Day ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างทุกท่าน เข้าร่วมรณรงค์กิจกรรม Big cleaning Day เพื่อจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันะุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ เทศบาลตำบลศิลาแลง

06 กรกฎาคม 2566

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 13 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลศิลาแลงและรพสต.ศิลาแลง
ประธานอสม.และอสม.ในตำบลศิลาแลง
ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลศิลาแลง
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายละแวกบ้านผู้ป่วย และจัดการสิ่งแวดล้อมในตัวบ้านและรอบบ้าน
2.พ่นหมอกควันกำจัดลุงลายตัวแก่ ละแวกบ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทั้งบ้าน
3.ให้ความรู้วิธีป้องกันตนเองจากการถูกยุงลายกัดและการเฝ้าระวังอาการป่วยที่ต้องไปพบแพทย์ของผู้อาศัยร่วมบ้านผู้ป่วย และบ้านใกล้เคียง
4.แจ้งผู้นำชุมชนในตำบลศิลาแลงประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

13 มิถุนายน 2566

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 3 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 โดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นายอาทิพงษ์ อ่อนบรรจง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนให้ความรู้ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลศิลาแลง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลศิลาแลงต่อไป

04 เมษายน 2566

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลศิลาแลง ปี2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
25 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลง เปิดศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อย่างเป็นทางการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เมื่อเวลา 09.19 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลศิลาแลง อย่างเป็นทางการเพื่อบริการประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯและพนักงานกู้ชีพ กู้ภัยฯร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

16 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (58 รายการ)