เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์


ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า  มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
คำขวัญตำบลศิลาแลง


ผ้าทอไทลื้อ  เลื่องลือป่าชุมชน  แหล่งพืชผมเกษตรกรรม
วัฒนธรรมล้านนา  ตระการตาผาผึ้ง  งามซึ้งวังศิลาแลง

503the_line_1377788423