เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

กองการศึกษา

503the_line_1377788423

ศึกษา

..วนัชพร  อนุจร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 คนึง  2555-07-03 19-29-08_0023  2555-07-03 19-25-20_0020

นางคนึง  พันชน
ครู คศ.1

นางวิชญาพร  ก้อนสมบัติ
ครู คศ.1

..พิมพา  หาญยุทธ
ครู คศ.1

2555-07-03 19-26-52_0021  ไพริน  จุรีพร

น..วิไลวรรณ  อินไทย
ครู คศ.1

นางไพริน  อุ่มมี
ผู้ดูแลเด็ก

นางจุรีพร  พรมลังกา
ผู้ดูแลเด็ก

นายเสน่ห์  เสาศิริ
นักการภารโรงศูนย์ฯ

503the_line_1377788423