เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

กองช่าง

503the_line_1377788423

นายทันนพ มินทร ผอ.กองช่าง

นายทันนพ  มินทร
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมภพ สมมุติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายบวรศักดิ์ เสียวหวาน นายช่างโยธา

 นายสิทธิกร กองแก้ว นายช่างประปา

นายสมภพ  สมมุติ
นักจัดการงานทั่วไป

ชำนาญการ

นายบวรศักดิ์  เสียงหวาน
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน

นายสิทธิกร  กองแก้ว
เจ้าพนักงานประปา
ชำนาญงาน

 นายวรากร โนพวน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวรากร  โนพวน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายศาศวัต  โวทาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

503the_line_1377788423