เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

การประเมินผลความพึงพอใจ

1. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อร่วมติดตาม

ผลการปฏิบัติราชการในด้านการให้บริการด้านสาธารณะแก่ประชาชน

ตำบลศิลาแลง

ดาวน์โหลดเอกสาร
2.รายงานผลความพึงพอใจของผู้รบับริการ ด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร