เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 16 views

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นำโดยนายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ เป็นประธานในการเปิดงานและมอบรางวัลการประกวดผลงานกิจกรรมวันแม่ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ต่อจากนั้นนักเรียนทุกชั้นปีได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่โดยการมอบมาลัยดอกมะลิให้กับแม่สำหรับจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีจากลูก ที่มีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย เป็นการป้องกันความเสื่อมแห่งจริยธรรมของกระแสงสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก