เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของประชาชน

 ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนประชาชน
1.แจ้งขอย้ายเสาไฟฟ้าในหมู่บ้าน บ้านหัวน้ำ ม.5  
2.
 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.