เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ประกาศทั่วไป        

1.นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และการแสดงเจตจำนงของ

เทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร
2.นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และการแสดงเจตจำนงของ

เทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ดาวน์โหลดเอกสาร
3.ประมวลจริยธรรมของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
4.มาตรการการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
5.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6.การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
7.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสาร
8.ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ศิลาแลง  ดาวน์โหลดเอกสาร