เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ระเบียบ/กฎหมาย สำนักงานปลัด

งานธุระการ
1.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลด
2.ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป ดาวน์โหลด
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ 2526 แก้ไข ฉบับที่2 พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
4.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่2 พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด 
งานแผนและงบประมาณ
1.รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด 
2.คู่มือบริการประชาชน ดาวน์โหลด
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
4.พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
5.พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
งานทรัพยากรบุคคล
1.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการลาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด
4.การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
5.การจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด
6.คัมภีย์นักวินัยมืออาชีพ ดาวน์โหลด
7.คู่มือการใช้เครื่องชีวัดสำหรับการประมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
8.สิทธิประโยชน์ สวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
9.ระเบียบค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
10.ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ดาวน์โหลด
11.ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ดาวน์โหลด
12.การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลด
13.แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลด
14.แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดาวน์โหลด
งานพัฒนาชุมชน 
1.พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
3.
4.
งานสาธารณสุข
1.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
2.พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่งขยายเสียง พ.ศ. 2493 ดาวน์โหลด
3.
4.
5.
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด
2.พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
3.พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลด