เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ระเบียบ/กฎหมาย กองการศึกษา

 งานส่งเสริมการศึกษา  ประเพณี  และวัฒนธรรม
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 ดาวน์โหลด
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ดาวน์โหลด
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.