เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ระเบียบ/กฎหมาย กองคลัง

 งานกานเงินและบัญชี
1.หลักการบัญชีเบื้องต้น ดาวน์โหลด
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของ อปท พ.ศ.2541
ดาวน์โหลด
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของ อปท พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด
4.พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯ พ.ศ. 2534 ดาวน์โหลด
5.ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
6.พรบ.เงินสวัสดิการเงินศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
7.ระเบียบระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2547 ดาวน์โหลด
8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด
9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
 งานพัสดุ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ อปท. พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ดาวน์โหลด
3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 งานจัดเก็บรายได้
1.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด
2.พระราชบัญญัติภาษีป้าย
ดาวน์โหลด
3.พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลด
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
5.พรบ.กำหนดราคาปานกลางที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2529 ดาวน์โหลด
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่อง ยึด อายัด ขายทอดตลาด พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
7.
8.
9.