เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ระเบียบ/กฎหมาย กองช่าง

งานโยธาผังเมือง
1. พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
2. พรบ.ดินขุดดินถม พ.ศ.2543
ดาวน์โหลด
3. พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ดาวน์โหลด
4. พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
5. พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
งานกิจการประปา
1. เทศบัญญัติตำบล เรื่องกิจการประปาเทศบาลตำบลศิลาแลง ดาวน์โหลด
2.
3.
4.
5.
งานไฟฟ้า
1. ประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  ดาวน์โหลด
2.
3.
4.
5.