เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ระเบียบ/กฎหมาย เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบล พ.ศ.2537 ดาวน์โหลด
2. พรบ.เทศบาล  
ดาวน์โหลด
3. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. ดาวน์โหลด
5.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ดาวน์โหลด
6.พราะราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ดาวน์โหลด
7.พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด
8.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 ดาวน์โหลด
9.พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น ฯ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด
11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด
12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด
13.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
14.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดาวน์โหลด