เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

1.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2.สรุปการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร
 3.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
 4.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
 5.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
 6.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
  7.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
  8.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 9.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 10.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 11.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 12.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร

13.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม  2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
14.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน  2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม  2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16.รายงานการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17. ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21.แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

26.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร
27. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร.
28. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม  2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน  2562  ดาวน์โหลดเอกสาร
30.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม   2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม   2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน   2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
36.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม    2562 ดาวน์โหลดเอกสาร