เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

รายงานงบการเงิน

1.งบรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2.รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
3.หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน  ดาวน์โหลดเอกสาร
4.รายงานการดำเนินการพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
5.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
6.รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
7.รายงาน รับ – จ่ายเงิน  ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
8.รายงาน รับ – จ่ายเงิน  ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
9.งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจำปี  2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10.สรุปแบบรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และปรโยชน์ตอบแทนอื่นๆสำหรับข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร
11.งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลามคม 2560 – 30กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12.รายงาน รับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ  2562 ประจำเดือน เมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร