เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

รายงานงบการเงิน

1.งบรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2.รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
3.หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน  ดาวน์โหลดเอกสาร
4.รายงานการดำเนินการพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
5.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
6.รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
7.รายงาน รับ – จ่ายเงิน  ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
8.รายงาน รับ – จ่ายเงิน  ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
9.งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจำปี  2561 ดาวน์โหลดเอกสาร