เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

503the_line_1377788423

นางประเนียม เนตรทิพย์ ประธานสภา ทต.ศิลาแลง

นางประเนียม  เนตรทิพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

 

 นางบุญยวง บริคุต รองประธานสภา ทต.ศิลาแลง

นางบุญยวง  บริคุต
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

ด.ต.สมัคร ช่างหล็ก สมาชิกสภาเขต2 นายธีระพงค์ ยานันท์ สมาชิกสภาเขต1 นายพนม แก้วเทพ สมาชิกสภาเขต2

..สมัคร  ช่างเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

นายธีระพงศ์  ยานันท์
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

นายพนม  แก้วเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

นายสนอง ดวงแก้ว สมาชิกสภาเขต2

นายเอนก อุ่มมี สมาชิกสภาเขต2

นายสมชัย สุทธรัตนเศรษฐ สมาชิกสภาเขต2

 นายสนอง  ดวงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

นายอเนก  อุ่มมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

นายสมชัย  สุทธรัตนเศรษฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

 นายบุญนัก โนพวน สมาชิกสภาเขต1

 นางนงนุช บริคุต สมาชิคสภาเขต1

 นายชูชีพ ลือยศ สมาชิกสภาเขต1

นายบุญนัก  โนพวน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

นางนงนุช  บริคุต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

นายชูชีพ  ลือยศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

 นายพีระพงค์ ลือยศ สมาชิกสภาเขต1

 นายพีระพงษ์  ลือยศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง

503the_line_1377788423