เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

สรุปข้อมูล/สถิติ การบริการประชาชน

สำนักงานปลัดเทศบาล
1.การยื่นคำขอจด/ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสารดาวน์โหลด
2.การบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารดาวน์โหลด
3.
4.
5.
กองคลัง
1.ออกให้บริการจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสารดาวน์โหลด
2.
3.
4.
5.
กองช่าง
1.การขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสารดาวน์โหลด
2.
3.
4.
5.
กองการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.