เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

รายงานการประชุมสภาเทศบาล

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร
3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี  2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี  2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
7.รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561