เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

คู่มือแบบคำร้อง

 เอกสารดาวน์โหลดทั่วไป
 1. คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
 3. ใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
 4. ใบเบิกวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลดการเงินการคลัง
 1. คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
 2. ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลดงานโยธา (ช่าง)
 1. ขออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลด
 2. แบบคำขอบ้านเลขที่ ดาวน์โหลด
 3. ขออนุญาตใช้น้ำประปาเทศบาล ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลดงานสาธารณะสุข
 1. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.1) ดาวน์โหลด
 2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.3) ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลดการลา ของพนักงานส่วนตำบล                                     
 1. สรุประเบียบการลา ของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลด
 2. ใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลด
 3. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด
 4. ใบลาอุปสมบท ดาวน์โหลด 
เอกสารดาวน์โหลดสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
 1. แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลด
 3. คดีจากศาลปกครอง  ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ศึกษาบุตร                   
 1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) ดาวน์โหลด
 2. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7132) ดาวน์โหลด
 3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) ดาวน์โหลด
 – คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด