เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

แผนยุทธศาสตร์

 แผนยุทธศาสตร์
1.แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561 ดาวน์โหลด
3.แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ดาวน์โหลด
4.แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ดาวน์โหลด
5.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ดาวน์โหลด
6.ประมวลจริยธรรมของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลด
7. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ใหม่) ดาวน์โหลด
8.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ดาวน์โหลด