เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

แผนยุทธศาสตร์

 แผนยุทธศาสตร์
1.แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561 ดาวน์โหลด
3.แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ดาวน์โหลด
4.แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ดาวน์โหลด
5.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ดาวน์โหลด
6.ประมวลจริยธรรมของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลด
7. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ใหม่) ดาวน์โหลด
8.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ดาวน์โหลด
9.แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
10.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
11.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
12.แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

ดาวน์โหลดส่วนที่ 1

ดาวน์โหลดส่วนที่ 2

ดาวน์โหลดส่วนที่ 3

13.แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ดาวน์โหลด
14.การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด