เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

สำนักปลัดเทศบาล

503the_line_1377788423

ปลัด

นายธณัชฐ์พรหม  ชราชิต
ปลัดเทศบาล

วิเคราะห์ นางรุ่งรัศมี หาญยุทธ บุคลากร นายเอกชัย อุตรชน นักพัฒนาชุมชน

..กัญจิรา  อินต๊ะกัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางรุ่งรัศมี  หาญยุทธ
นักทรัพยากรบุคล
ชำนาญการ

นายเอกชัย  อุตรชน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ปิยะฉัตร เจนวินิจฉัย เจ้าพนักงานธุระการ จ่าเอกนาวิน อิ่มเอี่ยม จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

.ส.วงค์เดือน  เตชะนันท์

นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ

..ปิยะฉัตร  เจนวินิฉัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

จ่าเอกนาวิน  อิ่มเอี่ยม
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

 นายเสกสรร โนพวน พนักงานขับรถ

 นายเสกสรร  โนพวน
พนักงานขับรถยนต์

นางยุพิน  หาญยุทธ
คนงานทั่วไป

นายเวทย์  โนพวน
นักการภารโรง

503the_line_1377788423