เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลศิลาแลง

 

ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า  มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

 

วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศิลาแลง

 

“บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

เน้นการมีส่วนร่วมการพัฒนา

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษกิจพอเพียง”

 

คำขวัญตำบลศิลาแลง

 

ผ้าทอไทลื้อ  เลื่องลือป่าชุมชน  แหล่งพืชผมเกษตรกรรม
วัฒนธรรมล้านนา  ตระการตาผาผึ้ง  งามซึ้งวังศิลาแลง

503the_line_1377788423